ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰ

ਇਕ ਕਾਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉੜਿਆ

ਪਾਣੀ ਵਾਲ਼ੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ