ਮੀਂਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ

ਬੋਚ ਬੋਚਕੇ ਤੁਰਦੇ ਵੱਡੇ

ਬੱਚੇ ਪੌਣ ਧਮੱਚੜ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ