ਮੱਠ ਬਰਾਮਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ

ਜੱਤਲ਼ ਪਲ਼ਿਆ ਕੁੱਤਾ

ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ

ਅੰਬਰੀਸ਼