ਮਹਾਂਨਗਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ

ਇਕਾਂਤ ਲੱਭਦਾ

ਕਵੀ ਉਦਾਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ

ਤ੍ਰੈਲੋਚਣ ਲੋਚੀ