ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ

ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ

ਬੈਠਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਾ

ਤ੍ਰੈਲੋਚਣ ਲੋਚੀ