ਪੰਜਾਹਵਿਓਂ ਪਾਰ

ਚੰਨ ਏਕਮ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕੇ

ਲੀਕ ਪਾਰੇ ਦੀ

ਅੰਬਰੀਸ਼