ਮੈਰੇਜ-ਪੈਲੇਸ ਮੱਚੀ

ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੋਹੜੀ

ਦਾਰੂ ਪੀਕੇ ਨੱਚੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ