ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਮੋਹਲੇਧਾਰ

ਡੱਡੂ ਗੜੈਂ ਗੜੈਂ

ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜੇ!

ਅੰਬਰੀਸ਼