ਤੱਕ ਰਿਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਰੁੱਖ ਟੀਸੀ ਦਾ ਖੇੜਾ

ਅੰਬਰੀਸ਼