ਮੀਂਹ ਵਰਸੇਂਦਾ

ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ

ਮੁੜਕੇ ਮਿੱਟੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ