ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਪਿਆ

ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ

ਝਾਂਜਰ ਛਣਕੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ