ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ

ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ

ਸਨੋ ਸਾਦਗੀ, ੬ ਵਰਸ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ।