Alone at home

With the remains of yesterday’s rice

Eating bitterness

Kerstin Ruscher, 13 years, Germany.

ਘਰ ‘ਚ ਇਕੱਲਾ

ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਚੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ਼

ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁੜੱਤਣ

ਕਰਸਟਿਨ ਰੁਸ਼ਚਰ, ੧੩ ਵਰਸ, ਜਰਮਨੀ।

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ