ਅਕਾਸ਼ ਰੰਗ ਰਹੇ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤੰਗ

ਤੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ