ਆਈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ

ਟਹਿਣੀ ਟਹਿਣੀ ਪੱਤ ਸਜਾਕੇ

ਹਵਾ ‘ਚ ਨੱਚਦੇ ਰੁੱਖ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ