ਤਰਨ ਤਲਾ ਸੋਹਣਾ

ਜੀ ਕਰੇ ਚੁੱਬੀ ਲਾਵਾਂ

ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੰਗੀਲੀ

ਸਨੋਅ ਸਾਦਗੀ, ੬ ਵਰਸ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ।