ਕੱਲ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ

ੳਹੀ ਬੱਦਲ਼ ਅੱਜ

ਫਸਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਹਿਰਾਵੇ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ