ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੇਠਾਂ

ਵੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਨਦੀਆਂ ਪਰਬਤ

ਕੀ ਕੀ ਗਿਣਾਂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ