ਕੋਇਲ ਗਾ ਰਹੀ

ਮੈ ਸੋਚ ਰਿਹਾਂ

ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ