ਖੜ੍ਹਾ ਝੂਰਦਾ ਮਾਲੀ

ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ

ਡੋਲ ਖੜਕਦਾ ਖਾਲੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ