ਪਗਡੰਡੀ-

ਤੁਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ

ਅਲਮਸਤ ਬੇਪਰਵਾਹ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ