ਕੁੰਜੀ ਪਾਇਆ ਨਾਲ਼ਾ

ਬੇਬੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰੌਲ਼ਾ

ਭੰਨੋ ਮੁੰਡਿਓ ਤਾਲਾ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ