ਛਮ ਛਮ ਵਰਸੇ ਮੀਂਹ

ਮੈ ਮੀਂਹ ਵਿਚ

ਮੀਂਹ ਨਾਲ਼ ਖੇਡਾਂ

ਸਨੋ ਸਾਦਗੀ, ੬ ਵਰਸ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ।