ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ

ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾਕਾ

ਨੋਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ