ਦਰਿਆ ਰਾਖ ਵਹਾਈ

ਨਹਿਰ ਕੱਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚਦੀ

ਮੁੜ ਓਸੇ ਘਰ ਆਈ

ਹਰਜੀਤ ਜਾਨੋਹਾ