ਚੁੰਨੀ ਬੁਰਕਾ ਸਵਿਮ-ਸੂਟ

ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ

ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਂਞਾਣੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ