ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ

ਕੜੇ ਵਾਲ਼ਾ ਹੱਥ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ