ਛਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਦੇ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ

ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਸੂਰਜ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ