ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਧੁੱਪ

ਬੰਬੀ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ

ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ