ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਢਲ਼ੀਆਂ

ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ

ਯਾਦਾਂ ਮੁੜੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ