ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਓੜ੍ਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲੁਕਿਆ

ਮਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਚੋਰ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ