ਬਾਬਾ ਫਰੋਲ਼ੇ ਮਿੱਟੀ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਭੀ

ਜੁਆਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੀ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ