ਖਿੱਲੂ-ਬੌਲ਼ਾ ਬਾਲ

ਹੱਸੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਕੇ

ਮੂੰਹ ਹੋਗਿਆ ਲਾਲ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ