ਲੋਰੀ ਚੰਭਲਾਵੇ

ਝੋਲ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਚਾ

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ