ਦਾਤਣ ਛਾਂ ਨਮੋਲ਼ੀਆਂ

ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਟਕੋਰ

ਵਿਹੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਨਿੰਮ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ