ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਤਿਆ ਘਰ

ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ

ਵੱਡੇ ਫਿਕਰੀਂ ਪੈ ਗਏ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ