ਪੱਤੇ ਗਿਣੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਰ ਨੇ

ਫਿਰ ਪਤਝੜ ਨੇ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ