ਤੋਤਾ ਟੁੱਕੇ ਅੰਬੀਆਂ

ਮਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾਕੇ

ਕੋਇਲ ਗਾਵੇ ਗੀਤ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ