ਹੱਥ ਤਰਾਜੂ

ਅੱਖੀਂ ਪੱਟੀ

ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਬੂ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ