ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਟੀ

ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮ

ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ