ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾਕੇ

‘ਮਿੱਸ ਯੂ ਮਾਈ ਚਾਇਲਡ’

ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ‘ਮੀ ਟੂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ