ਚੱਲੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ

ਕਾਠੀ ਵਾਲ਼ਾ ਪੈਡਲ ਮਾਰੇ

ਕਲੀਅਰ ਵਾਲ਼ੀ ਗੋਟਾ ਵੇਖੇ

ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ