ਚੌਂਕਾ ਸਾਂਭਕੇ ਸੁੱਤੀ

ਝਲਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਖੜਕਾ

ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਕੁੱਤੀ

ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ