ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ

ਕੜਾਹੀ ਰੇਤਾ

ਭੁੱਜਣ ਦਾਣੇ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ