ਕੰਧ ਵਟਵਾਰੇ ਦੀ…

ਥੜ੍ਹਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ

ਬਾਪੂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ