ਮੁਰਗਾ ਬੋਲਿਆ

ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ

ਜਮੀਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ