ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ

ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚਮਕੇ

ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ