ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਮਾਧ ‘ਤੇ

ਮੰਗ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁੱਖ

ਸਿਰਤੋੜ ਭਜਾਈ ਗੱਡੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ