ਮੱਘਰ ਮਾਹ ਸੁਹੰਦੜਾ

ਲੱਦੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ਼

ਖਿੜੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ