ਸਰਦਲ ਬੈਠੀ ਮਾਂ

ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੱਲਿਆ

ਮੁੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ